Cookies

1. לצורך אספקת מידע בקשר עם השירות, סיוע במילוי טפסים ומעקב אחר הזמנת השירות החברה עשויה להשתמש בעוגיות.

2. החברה עשויה להשתמש בעוגיות לצרכים טכניים (שיפור הגלישה, זיהוי המשתמש, התאמה למכשירי קצה, אבטחה וכו'), לצרכי איסוף מידע לשיפור ולטיוב השירות (כגון שימוש בשירותי 'גוגל אנליטיקס' או כל שירות דומה אחר) ולצרכי שיווק.

3. עוגיות הן קבצי טקסט קטנים שנוצרים במכשיר הקצה של המשתמש.

4. חלק מהעוגיות בהן נעשה שימוש הן של צדדים שלישיים המספקים לחברה שירותים שונים והשימוש בהן הוא בהתאם למדיניות הפרטיות והתנאים של אותם צדדים שלישיים.

5. עוגיות שאינן לצרכים טכניים ניתנות למחיקה ולחסימה באמצעות הדפדפן האישי של המשתמש. באמצעות לחצן ה'help' או באמצעות מערכת התמיכה של רוב הדפדפנים ניתן ללמוד כיצד.

6. רוב קבצי העוגיות יכולים גם להיות מנוהלים באמצעות מערכת ההפעלה. ניתן לאתרם ולמחוק אותם באמצעות כלי החיפוש של רוב מערכות ההפעלה.

7. מאחר שמערכות הפעלה ודפדפנים וכלים שנכללים בהם לניהול מידע אישי מתפתחים באופן תמידי, ייתכן שיש או שתהיינה דרכים נוספות לניהול עוגיות, כך שמומלץ גם לבדוק בכל עת את הוראות העזרה של מערכת ההפעלה או הדפדפן שלך.