מדיניות פרטיות

 1. פנגיה די דבליו בע"מ ח.פ. 516140647 ("החברה") מספקת שירות test2fly, שהינו שירות בדיקות קורונה לנוסעים לחו"ל, בנמל התעופה בן גוריון ("נתב"ג") כמפורט בתנאי השימוש שמדיניות פרטיות זו מהווה חלק בלתי נפרד מהם ("השירות").
 2. גלישה באתר החברה וכן הרשמה לשירות וקבלתו כרוכים במסירת מידע אישי לחברה וכן באיסוף מידע אישי על ידה לצורך ובמסגרת אספקת השירותים.
 3. מטרת מדיניות פרטיות זו היא ליידע ולתאר את המידע האישי שהחברה אוספת, את השימושים שנעשים בו ואת זכויות נשואי המידע בקשר עימו.
 4. מדיניות פרטיות זו חלה על כל מידע אישי שמעובד על ידי החברה, בין שנמסר על ידי הלקוחה ובין שנאסף על ידי החברה, לרבות באמצעות ספקי משנה מטעמה, בכל אמצעי קשר או כלי טכנולוגי שהוא – כל תקשורת עם החברה בקשר עם שירות (בירורים בקשר עם השירות, הזמנת השירות וכיוצ"ב), בכתב, בעל פה ובכל אמצעי תקשורת שהוא (טלפון, דואר אלקטרוני, אפליקציה, פקס, כלים שבאתר החברה וכיוצ"ב).
 5. אינך חייבת למסור לחברה פרטים אישיים, אולם ללא מסירתם ייתכן שהחברה לא תוכל לספק לך שירותים, במלואם או בחלקם, או לספקם באיכות וביעילות נאותים. נא קראי את מדיניות הפרטיות בעיון. נא גם הקפידי לחזור ולקרוא אותה מעת לעת משום שהיא עשויה להשתנות.

מדיניות זו כתובה בלשון נקבה מטעמי נוחות בלבד והיא מיועדת לנשים ולגברים כאחד.

 1. לצורך אספקת מידע בקשר עם השירות, סיוע במילוי טפסים ומעקב אחר הזמנת השירות החברה עשויה להשתמש בעוגיות.
 2. החברה עשויה להשתמש בעוגיות לצרכים טכניים (שיפור הגלישה, זיהוי המשתמשת, התאמה למכשירי קצה, אבטחה וכו'), לצרכי איסוף מידע לשיפור ולטיוב השירות (כגון שימוש בשירותי 'גוגל אנליטיקס' או כל שירות דומה אחר) ולצרכי שיווק.
 3. עוגיות הן קבצי טקסט קטנים שנוצרים במכשיר הקצה של המשתמשת.
 4. חלק מהעוגיות בהן נעשה שימוש הן של צדדים שלישיים המספקים לחברה שירותים שונים והשימוש בהן הוא בהתאם למדיניות הפרטיות והתנאים של אותם צדדים שלישיים.
 5. עוגיות שאינן לצרכים טכניים ניתנות למחיקה ולחסימה באמצעות הדפדפן האישי של המשתמשת. באמצעות לחצן ה'help'  או באמצעות מערכת התמיכה של רוב הדפדפנים ניתן ללמוד כיצד.
 6. רוב קבצי העוגיות יכולים גם להיות מנוהלים באמצעות מערכת ההפעלה. ניתן לאתרם ולמחוק אותם באמצעות כלי החיפוש של רוב מערכות ההפעלה.
 7. מאחר שמערכות הפעלה ודפדפנים וכלים שנכללים בהם לניהול מידע אישי מתפתחים באופן תמידי, ייתכן שיש או שתהיינה דרכים נוספות לניהול עוגיות, כך שמומלץ גם לבדוק בכל עת את הוראות העזרה של מערכת ההפעלה או הדפדפן שלך.

החזקה ואבטחת מידע

 1. המידע האישי שנאסף על ידי החברה יוחזק ויעובד במאגרי המידע שלה.
 2. החברה מקפידה על ניהול ובקרה שוטפת על מאגרי המידע שלה כמתחייב לפי דין.
 3. החברה נוקטת אמצעים (פיזיים, לוגיים ומנהליים) לאבטחת המידע כנדרש לפי דין.
 4. הואיל והשירות כולל היעזרות בצדדים שלישיים כמפורט בתנאי השימוש, החברה מקפידה בהתקשרויותיה עם ספקיה על אבטחת מידע אישי וכן היא מתכנתת ומטייבת את השירות באופן שיפחית ככל הניתן ובאופן סביר סיכוני אבטחה למידע אישי.
 5. בסיום אספקת השירות החברה תמשיך להחזיק מידע אישי באופן מוגבל ובגישה מאובטחת אך ורק למטרות הקבועות במדיניות פרטיות זו לתקופה של עד עשרים וחמש שנים.
 6. משלוח תוצאות בדיקות: לאבטחת מידע אישי:
  • תוצאות בדיקות וכל מידע רלוונטי אחר בקשר עם השירות, אודות נבדקים/ות שהם בני/ות זוג או בני משפחה קטינים של המזמינה, יישלחו למזמינה. בכל מקרה אחר תוצאות בדיקות יישלחו לנבדקים/ות, אלא אם התבקש מפורשות אחרת.
  • הואיל והשירות רלוונטי לנסיעה לחו"ל ולרוב יש דחיפות בקבלת התוצאות, במקרה של הזמנת השירות עבור מספר בני משפחה – תוכל כל בת/בן זוג לפנות לחברה ולבקש לעיין בתוצאות בדיקות בת/בן זוגה או ילדיה, אלא אם המזמינה ביקשה מפורשות אחרת במעמד ההזמנה.
  • למניעת חשיפת מידע אישי ואלא אם הוסכם מפורשות אחרת תוצאות הבדיקות נשלחות בקובץ מוגן סיסמא בדואר אלקטרוני לכתובת שנמסרה עבור כל נבדקת (למעט במקרה של בני משפחה כאמור) כשהסיסמא נשלחת בנפרד (וככל הניתן באמצעי קשר אחר). נבדקת רשאית על אחריותה לבקש מהחברה לשלוח תוצאות בדיקות בקובץ שאינו מוגן בסיסמא.
  • למניעת חשיפה לא מורשית של מידע אישי יש לשמור על הסיסמא באופן מוגן ולהימנע ממסירתה לאחרים.
  • למניעת חשיפה לא מורשית של מידע אישי מחוץ למסגרת השירות (לאחר קבלת התוצאות) מומלץ לשמור על תוצאות הבדיקות באופן מוגן ולהשתמש בהן אך ורק לצרכים הנחוצים לנבדקת.

השימוש במידע

החברה משתמשת במידע האישי שנאסף אצלה למטרות הבאות:

 1. מענה לפניות בקשר עם השירות.
 2. אספקת השירות.
 3. מסירת מידע (לרבות מידע שיווקי ולרבות פניות בדיוור ישיר) אודות השירות או שירותים דומים או משלימים וסיוע במידע וברישום לשירות.
 4. בקרה, שיפור וטיוב השירות ואמצעי אספקתו.
 5. ציות להוראות החוק, התקנות והרגולציה.
 6. הפקת תובנות וביצוע ניתוחים סטטיסטיים.
 7. ניהול הליכים משפטיים ובירור עניינים, טענות ודרישות שעלולות להביא להליכים משפטיים.
 8. מניעת הונאות, מניעת נזק לגוף או לרכוש.
 9. אבטחה, מניעה, בירור והתמודדות עם אירועי אבטחה ואירועי סייבר.

העברת מידע

החברה אינה מוכרת או משכירה מידע אישי לצדדים שלישיים. החברה לא תעביר מידע אישי לצדדים שלישיים ללא הסכמת נושאי המידע, למעט:

 1. לצורך ובמסגרת אספקת השירותים;
 2. מסירת תוצאות בדיקות של בני משפחה למזמינןת השירות, כפי שמתואר לעיל. מסירת תוצאות בדיקות של נבדקת למזמינה שאינה בת משפחה אם המזמינה והנבדקת ביקשו זאת מפורשות.
 3. במקרים כמפורט להלן:
  • קיום הוראת דין ורגולציה.
  • קיום צו שיפוטי, הנחיה או הוראה של רשות מוסמכת. המעבדה באמצעותה נערכות הבדיקות במסגרת השירות מחויבת בהתאם לתנאי רישיונה למסור תוצאות בדיקות למשרד הבריאות. משרד הבריאות רשאי (ולמיטב ידיעת החברה הוא עושה וימשיך לעשות כן) למסור תוצאת בדיקות לקופות החולים.
  • במסגרת ארגון מחדש, מכירת מניות או פעילות השקעה בחברה ובסמוך לקראת התקשרות לכל אחד מהצרכים האמורים, בכפוף לכך שהעברת המידע תעשה תחת התחייבות לשמירה על סודיות של מקבל המידע שלא להשתמש בו ללא הסכמתך למטרות שונות מאלו להן הוא נמסר או שלא בהתאם למדיניות פרטיות זו.
  • לצורך הליכים משפטיים או מנהליים.
  • ככל שלדעת החברה מסירה עשויה לסייע למניעת נזק לך או לאחרים.
  • לחברות אם, חברות בנות או חברות קשורות לחברה בכפוף לכך שהעברת המידע תעשה תחת התחייבות לשמירה על סודיות של מקבל המידע שלא להשתמש בו ללא הסכמתך למטרות שונות מאלו להן הוא נמסר או שלא בהתאם למדיניות פרטיות זו.

 

בנוסף למשלוח תוצאות בדיקות כמפורט לעיל, כל אדם זכאי לעיין, בעצמו או באמצעות בא כוחו (שהורשה בכתב) או אפוטרופסו*, במידע אישי אודותיו המוחזק בידי החברה:

 1. לבקשתך בכתב, החברה תאפשר לך לעיין במידע אישי אודותיך המוחזק על ידה, כל עוד לא קיימת עילה שבדין לדחיית הבקשה.
 2. הסדרי העיון יקבעו מעת לעת על ידי החברה, תוך שככל וניתן העיון יתאפשר במשלוח מידע אלקטרוני או באמצעות קשר מרוחק.
 3. הנך זכאית להגיש בקשה בכתב לתיקון מידע אישי או למחיקת מידע אישי שאינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, והחברה תתקן את המידע האישי כל עוד לא קיימת עילה שבדין לדחיית הבקשה.
 4. ככל שבקשה לעיון, לתיקון או למחיקה תסורב, תהי רשאית לערער על כך לבית משפט השלום בהתאם לקבוע בתקנות הגנת הפרטיות (תנאים לעיון במידע וסדרי הדין בערעור על סירוב לבקשת עיון), תשמ"א-1981.
 5. בקשות למימוש זכות העיון, תיקון  או מחיקת מידע אישי, או התנגדות לדיוור ישיר, יש להפנות לכתובת מייל: info@test2fly.co.il
 6. החברה תשיב על בקשה למימוש זכות העיון, תיקון או מחיקה, או התנגדות לדיוור ישיר, במהירות האפשרית ובכל מקרה לא יאוחר מתוך 30 יום מיום שנתקבלה.

החברה רשאית להשתמש בפרטים שנמסרו לה לצורך משלוח דברי פרסומת בדואר אלקטרוני או במסרון, אודות השירות ושירותים דומים או משלימים, בכפוף לזכות כל נמענת להודיע לחברה בכל עת על סירוב לקבל דבר פרסומת כאמור.

ניתן למסור הודעות סירוב בכל אחד מהאופנים הבאים (בנוסף לכל דרך המפורטת בהודעה הכוללת דבר פרסומת):

 • בדואר אלקטרוני info@test2fly.co.il
 • בדואר: לכתובת: 1 ספיר, הרצליה 46852

אתר החברה עשוי להכיל קישורים לאתרים אחרים, שמדיניות הפרטיות שלהם עשויה להיות שונה מזו של החברה. שימי לב שאם את מוסרת מידע אישי לאתר של חברה אחרת, מדיניות הפרטיות של אותה חברה תחול. אתרים הנגישים באמצעות קישורים מהאתר עשויים להשתמש גם ב"עוגיות". החברה אינה אחראית למדיניות הפרטיות או לתוכן של אתרים אחרים.

חזור